ตม.เชียงแสนฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย,แผนป้องกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการอบรมเฝ้าระวังคัดกรองส่งตัวผู้ป่วย-สุขอนามัยในห้องควบคุม ประจำปีงบประมาณ 2562

ตม.เชียงแสนฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย,แผนป้องกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการอบรมเฝ้าระวังคัดกรองส่งตัวผู้ป่วย-สุขอนามัยในห้องควบคุม ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน พันตำรวจเอก ณัชธฤต ปิ่นปัก ผู้กำการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนได้จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย,แผนป้องกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและการอบรมเฝ้าระวังคัดกรองส่งตัวผู้ป่วย-สุขอนามัยในห้องควบคุม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน สำนักงานอำเภอเชียงของ เลขที่ 345 ม.10 ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงรายโดยได้เชิญวิทยากร ต้นแบบด้านการบริหารงานและการบัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสารธารณะภัย นายศกร สุขสะอาดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขา เขียงของและคณะนายบรรจบสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและคณะ

โดยเชิญหน่วยต่างๆเข้าร่วมฝึกซ้อมได้แก่ผู้แทน นายอำเภอเชียงของ ผู้แทน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (นรข.เขตเชียงราย) ผู้แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเชียงของ ผู้แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอเชียงของผู้แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียง ผู้แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเวียงเชียงของผู้แทน สภ.เชียงของ และ ผู้แทนจาก ร้อย ตชด.326(ส่วนแยกเชียงของ)รองผู้กำกับการ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนข้าราชการตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เข้าร่วม 60 นาย​การฝึกอบรมดังกล่าวได้ฝึกอบรให้ความรู้ทางกฎหมาย ให้ความรู้ ฝึกทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนแผนป้องกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการอบรมเฝ้าระวังคัดกรอง ดรคต้องห้าม ตาม กฎกระทรวง การส่งตัวผู้ป่วย-สุขอนามัยในห้องควบคุม ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ได้นำความรู้ และทักษะที่ได้รับนำไปใช้ในการป้องกันเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ​ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผนป้องกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ตลอดจนการเฝ้าระวังคัดกรองส่งตัวผู้ป่วย-สุขอนามัยในห้องควบคุม จึงได้ดำเนินการซักซ้อมแผนดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กอปร กับช่วงเวลา ต่อจากนี้ไปเป็นฤดูหนาวอาจจะมีไฟป่า มีโอกาส และปัจจัย ในการเกิดเหตุหลายประการ อาทิ ไฟฟ้าลัดวงจร อุบัติภัยต่างๆตลอดจนเป็นการซักซ้อม สร้างความเข้าใจในการบูรณาการ การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ​​พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ มอบเกียรติบัตรในความร่วมมือให้กับทุกหน่วย และได้ร่วมกับนายศกร สุขสะอาดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขา เขียงของ สรุปผลการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย,แผนป้องกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการอบรมเฝ้าระวังคัดกรองส่งตัวผู้ป่วย-สุขอนามัยในห้องควบคุม ให้ทุกหน่วยตระหนัก และนำไปปฎิบัติต่อไป

 

Related posts