#ไออาร์พีซี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2567

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยส่วนบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีและชุมชนสัมพันธ์ สนับสนุนและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2567

   

นายโกเมน ผิวพุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายประเชิญ เห่งยี่ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเชิงเนิน นางสาวปิยรัตน์ พึ่งศรี เจ้าหน้าที่บริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี และชุมชนสัมพันธ์ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงเนิน ในการนำหน่วยงานในสังกัด ,องค์กรภาคเอกชน , ภาคอุตสหากรรม ,สถานศึกษา , ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่

  

ดำเนินการจัดเก็บ กำจัดวัชพืชน้ำ (ผักตบชะวา) ในพื้นที่คลองคา หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงเนิน ซึ่งจะขยายพันธ์และมีจำนวนมากขึ้นจนแน่นคลองเป็นประจำทุกปี ทำให้เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝน โดยหลังจากดำเนินโครงการ ทำให้น้ำสามารถระบายได้ดีและไม่มีวัชพืชน้ำ ผักตบชะวาไปอุดตัน หรือ กีดหวางทางเดินทางน้ำ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

   

Related posts