BST Group จัดกิจกรรมพาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ประชุมสัญจรนอกสถานที่ พร้อมเยี่ยมชมไร่อรุณฟาร์ม เรียนรู้เพื่อต่อยอด ประจำปี 2567

BST Group จัดกิจกรรมพาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ประชุมสัญจรนอกสถานที่ พร้อมเยี่ยมชมไร่อรุณฟาร์ม เรียนรู้เพื่อต่อยอด ประจำปี 2567

 

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) และบริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE) พาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี นำโดยคุณวิโรจน์ เลิศสลัก ผู้จัดการโรงงาน BST SITE 1 และคุณชัชวาล ขันธทัตบำรุง ผู้จัดการโรงงาน NBL SITE 2 คุณสมเกียรติ บุญศักดิ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคุณฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนหน่วยงานราชการ ประธานชุมชน และตัวแทนชุมชน ในเขตรอบพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งเราเรียกกันสั้นๆ ว่า ไตรภาคี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ แนะแนวทางประสานงานการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชน อันเนื่องจากการดำเนินงานของโครงการ สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น พร้อมอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในทุกๆ 2 ปี เพื่อเพิ่มความรู้ใหม่และนำมาปรับใช้ในชุมชน

   

BST Group มีเป้าหมายร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable development Goals (SDGs) ที่เป็นเป้าหมายระดับโลกจำนวน 17 เป้าหมาย ครอบคลุมทั้งประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะร่วมกันผลักดันให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีโดยไม่ทำลายโลก ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 3 เสาหลัก ของมิติความยั่งยืน ซึ่งนำมาสู่การตั้งเป็น ESG Policy (Environmental Social & Governance) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน “มุ่งมั่นความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมอยู่คู่ชุมชน”
#BSTGroup

Related posts