ระยอง Kickoff ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย

ระยอง Kickoff ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย

วันที่ 5 มิ.ย. 2567 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง นายกำธร เวหน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการปล่อยขบวนแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว โดยมี นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์ จัดหางานจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายอำเภอ กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วม เพื่อ Kickoff ดำเนินการตรวจดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศ

   
นายกำธร กล่าวว่า การรักษาการจ้างงานแรงงานต่างด้าวในภาคเอกชนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และมีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายของรัฐบาล จึงจำเป็นต้องเร่งรัด ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ได้จ้างแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย

   

หากพบการกระทำความผิด พนักงาน เจ้าหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีผู้กระทำความฝ่าฝืน ระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรมการจัดหางาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว รวมทั้งปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย รวมถึงนายจ้าง สถานประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

 

#ระยอง #ปรามปรามแรงงานผิดกฎหมาย

Related posts