GC ร่วมมือ WHAUP จัดสรรน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ด้วยการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า พร้อมต่อยอดความยั่งยืนของธุรกิจ

GC ร่วมมือ WHAUP จัดสรรน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ด้วยการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า พร้อมต่อยอดความยั่งยืนของธุรกิจ

 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ด้วยมูลค่าสัญญากว่า 1,500 ล้านบาท ในโครงการผลิตน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) ปริมาณ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อใช้ภายในโรงงาน GC ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) โดยแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงกว่า
ร้อยละ 60 หรือ 2.0 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เป็นน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสีย (Reclaimed Water) ตอกย้ำการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำด้วยการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า (Water Saving) และลดการดึงน้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ

คุณพิรุณ กริ่มวงษ์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ GC กล่าวว่า GC มีเป้าหมายในการเป็นองค์กรต้นแบบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับสากล ภายใต้สมดุล 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล (ESG) และให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยจัดทำกลยุทธ์การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (One Water Strategy)
โดยมีเป้าหมายลดการพึ่งพาแหล่งน้ำปัจจุบันลงกว่าร้อยละ 50 เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำให้สอดคล้องกับ
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต ตลอดจนรักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจมีผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
นำน้ำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ ลดการดึงน้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จากการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Reverse Osmosis: WWRO)

การลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงระหว่าง GC และ WHAUP ในครั้งนี้
มีปริมาณน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงตามสัญญา (Premium Clarified Water) 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
ซึ่งผลิตจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่กว่าร้อยละ 60 หรือ 2.0 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เป็นระยะเวลา 15 ปี ส่งเสริมให้ GC สามารถลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตปีละ 352,000 ลูกบาศก์เมตร ถือเป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนบำบัดน้ำเสียและการหมุนเวียนน้ำนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม ถือเป็นการส่งต่อคุณค่าให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ GC ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น้ำไปด้วยกัน

 


คุณสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และพลังงานชั้นนำในประเทศไทยอย่างครบวงจรมีกลยุทธ์หลักในการนำเทคโนโลยี และ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน เพื่อหาผลิตภัณฑ์ใหม่ มาตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการลดการใช้พลังงานการใช้น้ำ และ ลดการปล่อยของเสียให้ได้มากที่สุดเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในวันนี้ WHAUP มีความยินดีที่ได้ลงนามสัญญาเพื่อให้บริการน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) แก่โรงงาน GC จำนวน 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็นมูลค่าสัญญากว่า 1,500 ล้านบาท โดยทาง WHAUP จะเริ่มส่งมอบการให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงเดือนกันยายน 2567
สำหรับสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงระหว่าง GC และ WHAUP ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากระบบบำบัดน้ำเสีย (Reclaimed Water)
นำกลับมาผลิตเป็นน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) อย่างต่อเนื่องของ WHAUP
ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติให้น้อยลง และตอบสนองการหมุนเวียนทรัพยกรน้ำให้ถูกนำกลับมาใช้ให้มีประโยชน์สูงสุด เพื่อเป้าหมายในสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และสร้างโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

Related posts