ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำส่วนราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำส่วนราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

วันนี้ 3 มิถุนายน 2567 ที่วัดสัมปทวนใน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกำพล สิริรัตตนนท์ และ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา

   

ร่วมในกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน แนวพระราชดำริ“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยในวันนี้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อเกิดความรักความผูกพันใน 3 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเพื่อเป็นการให้ประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมอีกด้วย

 

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWatersourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforall #ChangeforGood
#ฉะเชิงเทรา

Related posts