สมุทรปราการ- “นายกอิม” นายกเทศบาลเมืองแพรกษา จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “เมืองแพรกษาเกมส์”

สมุทรปราการ- “นายกอิม” นายกเทศบาลเมืองแพรกษา จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “เมืองแพรกษาเกมส์”

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ที่ สนามกีฬา 24 ไร่ เทศบาลเมืองแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ. สมุทรปราการ นายอิม แพหมอ นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “เมืองแพรกษาเกมส์” โดยมี นายทวี พึ่งสาคร ปลัดเทศบาลเมืองแพรกษา ในนามของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองแพรกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแพรกษา ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

อาทิเช่น หมู่ที่ 1, 5 และบางส่วนของหมู่ที่ 2, 4, 6, 7 เข้าร่วมกิจกรรม โดยสำหรับการจัดกิจกรรม โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “เมืองแพรกษาเกมส์” ในครั้งนี้ นับเป็นการจัดครั้งแรก โดยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เห็นพร้องต้องกันที่จะดำเนินการให้เกิดขึ้นและมอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองแพรกษา เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครองในพื้นที่ และพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแพรกษา และนำสันทนาการด้านการแข่งขันกีฬามาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดี กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองแพรกษาจึงได้จัดทำโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “เมืองแพรกษาเกมส์” ขึ้น

โดยแบ่งเป็นคณะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา ฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่ออกเป็น 3 สี ประกอบไปด้วย สีเหลือง สีแดง และสีเขียว ภายในงานมีการประกวดการเดินขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์ อีกทั้ง กิจกรรมในครั้งนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาประเภทกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ เก้าอี้ดนตรี ชาย-หญิง วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน วิ่งกระสอบ ตีกอล์ฟมะเขือยาว เหยียบลูกโป่ง 3 ขา มันคือแป้ง และชักเย่อ ชาย-หญิง

ประเภทกีฬาสากล ได้แก่กีฬาเซปักตะกร้อและกีฬาฟุตบอล ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแพรกษาหันมาออกกำลังกายเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเสริมสร้างทักษะทางการกีฬา รวมทั้ง ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแพรกษา และหน่วยงานองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและเกิดความเข้มแข็งของภาคประชาชน

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

Related posts