รมช.มท.เป็นประธานในการเปิดงานการแสดงบินโดรนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ จังหวัดอุทัยธานี

รมช.มท.เป็นประธานในการเปิดงานการแสดงบินโดรนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ จังหวัดอุทัยธานี

 

ช่วงค่ำวันที่ 1 มิถุนายน 2567 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการจัดแสดงบินโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวบริบทของนวัตกรรม และนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน พร้อมนี้ นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้ควบคุมการจัดแสดงบินโดรนแปรอักษร ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจะจัดแสดงในระหว่างวันที 1~3 มิถุนายน 2567

 

 

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เป็นที่น่าชื่นชมว่า กิจกรรมบินโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติฯของจังหวัดอุทัยธานี ในครั้งนี้ เกิดจากการร่วมมือ และบูรณาการของจังหวัดอุทัยธานี และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ วช. สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ที่เล็งเห็นความสำคัญ และศักยภาพของจังหวัดอุทัยธานีในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ “โดรนแปรอักษร เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

 

28 กรกฎาคม 2567 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567″ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี และนักท่องเที่ยว ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีโอกาสในการชม “โดรนแปรอักษร” ที่เป็นนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่เป็นฝีมือคนไทย และหาดูได้ยาก อันจะสร้างความประทับใจ ความตื่นตาตื่นใจ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

 

 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี จึงได้ให้การสนับสนุนแก่ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจนสามารถคิดค้นและพัฒนาโดรนแปรอักษรทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมของไทย โดยในครั้งนี้ ได้มีการต่อยอดนวัตกรรมการบินโดรนแปรอักษร โดยการบินโดรนพร้อมการจุดพลุที่สวยงาม และเนื่องในปีมหามงคล วช. สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จึงร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี จัดการแสดงโดรนแปรอักษร 700 ลํา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจเรียนรู้และพัฒนาต่อไป

 

 

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ วช. และ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดการแสดงบินโดรนแปรอักษร เฉลิมพระเกียรติฯ” ขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย การบินโดรน 700 ลำ ขึ้นแปรอักษรเป็นรูปร่างต่าง ๆ วันละ 2 รอบ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแสดงของนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นการบูรณาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และเทศบาลเมืองอุทัยธานี ด้วย

การแสดงบินโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ประกอบด้วยการแสดงความจงรักภักดี ณ จังหวัดอุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี

Related posts