ฉะเชิงเทรา-สภาเกษตรเปิดเวทีรับความคิดเห็นการทำแผนพัฒนาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา-สภาเกษตรเปิดเวทีรับความคิดเห็นการทำแผนพัฒนาจังหวัด
    วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด พ.ศ. 2567-2570 ภายใต้การขับเคลื่อนเเผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม และจัดฝึกอบรมเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
นายประยูร  เทพนม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายกิตติทัต ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด พ.ศ. 2567-2570 ภายใต้การขับเคลื่อนเเผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม และจัดฝึกอบรมเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ณ ห้องรอยัลอิน โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสร์อท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร องค์กรเกษตรกร เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถานศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2567-2570 ซึ่งเป็นแผนที่ได้จากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการจากเกษตรกร ทั้ง 11 อำเภอ ในการกำหนดทิศทางการแก้ไข พัฒนา และต่อยอดภาคเกษตรของจังหวัด ร่วมกันในอนาคต
 
และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

Related posts