สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

วันที่ 25 พ.ค.67 พลเรือโท ศรายุทธ แดงเทศ อุปนายกสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ของสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย โดยมี นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมฯ นายวรพต พงษ์พาลี กรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยสมาชิกบุคคลกิตติมศักดิ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บ้านหนองพังแค อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

 

ในวาระที่ประชุม ได้มีการติดตามรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา พ.ศ.2566 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบงบดุลและบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ทางสมาชิกได้รับทราบ โดยรายงานบัญชีงบดุล และรายรับ-รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สมาคมฯ ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 5,481,071.81 บาท รวมยอด รายรับ 14,528,424.21 บาท รวมยอดรายจ่าย 12,434,140.63 บาท และยอดรายรับสูงกว่า รายจ่าย 2,094,283.58 บาท และขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองบัญชีงบดุลตามที่ได้เสนอมา

   

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 และได้เสนอชื่อ นายไพฑูรย์ วิเศษโกสิน ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1079 ที่อยู่ บริษัท พิชญดา การบัญชี จำกัด เลขที่ 145/19 หมู่ที่ 9 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566
พร้อมกันนี้ ในที่ประชุมลงมติให้เห็นชอบรับรองตามที่เสนอมา

นิราช ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts