ฉะเชิงเทรา- คุมประพฤติฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season 3 ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

   

วันนี้ 24 พฤษภาคม 2567 ที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสาววิภา เพื่องฟูดำรงชัย ประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติฯ ได้จัดโครงการประกวดการทำอาหาร Steet Food สร้างอาชีพ (Season 3) โดย ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

     

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิดได้กลับตนเป็นคนดีสู่สังคม กิจกรรมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 3 ) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานด้านการทำอาหารของผู้ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือของอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคีเครือข่ายในการคืนคนดีสู่สังคม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือด้านการทำอาหาร สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการประกวดไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต และเพื่อคัดเลือกตัวแทนผู้ชนะเลิศเข้าร่วมการประกวดการทำอาหารในระดับภาคตะวันออกในการจัดโครงการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 3)

 

#ฉะเชิงเทรา

Related posts