ขับเคลื่อนต่อเนื่อง ตม.จว.อุทัยธานีกำชับการเเจ้งที่พัก มาตรา 38 และให้กับนายจ้าง ผู้ประกอบการ

ขับเคลื่อนต่อเนื่อง ตม.จว.อุทัยธานีกำชับการเเจ้งที่พัก มาตรา 38 และให้กับนายจ้าง ผู้ประกอบการ

 

 
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี จัดหางานจังหวัด และ ตม.จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดการประชุม อบรม ตามโครงการ การรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้นายจ้าง/

 

สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อเข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และรับทราบขั้นตอนการจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของแรงงาน ต่างด้าวที่ยังไม่มีเอกสารประจำตัวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยวิทยากรจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี พ.ต.ท.สำรวย สมาน

   

และ คณะ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี นางสาวจันทร เพ็ญเพียร และสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี น.ส.มาลิณี ศิริเขตรกร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และคณะ เป็นผู้บรรยาย และดำเนิรายการ ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการประชุม จำนวน 125 คน ทั้งนี้ พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ตม.จว.อุทัยธานี ได้เน้นย้ำ ให้ความรู้ ผู้ประกอบการ การขออยู่ต่อ การขอรับการตรวจลงตรา การแจ้งที่พักอาศัย โดยเน้นย้ำ การแจ้งที่อาศัย ตามมาตรา 38
และ ผู้เข้าร่วมประชุมอบรม ได้รับความรู้ มีความเข้าใจ และ ให้ผลตอบรับดีเยี่ยม

Related posts