NEWS UPDATED ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ทาง ECOVADIS ได้อัปเดตให้ Bangkok Synthetics (Group) ได้รับเหรียญรางวัลระดับแพลตตินัม

NEWS UPDATED ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ทาง ECOVADIS ได้อัปเดตให้ Bangkok Synthetics (Group) ได้รับเหรียญรางวัลระดับแพลตตินัม

 

 

ซึ่งมอบให้แก่บริษัทที่มีอันดับสูงสุด 1% ที่ประเมินโดย ECOVADIS ในช่วง 12 เดือนก่อนวันออกเหรียญรางวัล ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของระบบการจัดการความยั่งยืนของบริษัท และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่คุณค่า

Bangkok Synthetics (Group) มีคะแนนความยั่งยืน 81/100 หรือ อยู่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 99 ตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 99 หมายความว่า เราได้คะแนนความยั่งยืนอันดับที่ 1% หรือสูงกว่าอีก 99% ของบริษัททั้งหมดที่จัดอันดับโดย ECOVADIS (เป็นอันดับ ณ. ขณะช่วงเวลาที่ประกาศผล)

ECOVADIS เป็นผู้ให้บริการจัดอันดับความยั่งยืนแบบองค์รวมระดับโลก ซึ่งครอบคลุมระบบบริหารจัดการในวงกว้าง ด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและแรงงาน จรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน โดยบริษัทแต่ละแห่งจะได้รับการประเมินในประเด็นสำคัญต่างๆ โดยอ้างอิงตามขนาด อุตสาหกรรม และสถานที่ตั้งของบริษัทนั้นๆ

#BSTGROUP #ECOVADIS

Related posts