กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ประจำปี 2567

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ประจำปี 2567

 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และ นายพัฑฒิ บุณยสุขานนท์ ผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม 403 สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตอาสาสมัครที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชากรสูงวัยและกลุ่มเปราะบางที่เพิ่มมากขึ้น จากสถิติในปี 2566 จำนวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีจำนวน 7,402 คน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นจำนวน 279 คน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และในปัจจุบันมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องอยู่ทั้งหมด 46 คน

 

เมื่อเทียบกับจำนวนผู้สูงอายุแล้วนั้น อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบัน อาจจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง จึงทำให้เกิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ประจำปี 2567 ขึ้นมา มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 64 คน ระยะเวลาเข้ารับการอบรมทั้งหมด 10 วัน ประกอบไปด้วย ภาคทฤษฎี 7 วัน กำหนดจัดในวันที่ 8-9, 15-16, 23-24, 29 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด และภาคปฏิบัติ 3 วัน จะเป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุ

 

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ในครั้งนี้จะสามารถช่วยเพิ่มอาสาสมัครและพัฒนาทักษะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ได้อย่างทั่วถึงต่อไป

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

Related posts