โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โชว์ผลงานพลังงานยั่งยืน คว้ารางวัลจากสำนักงาน กกพ.

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โชว์ผลงานพลังงานยั่งยืน คว้ารางวัลจากสำนักงาน กกพ.

 

 

26 เมษายน 2567 – บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) เข้าร่วมพิธีรับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้วยความภาคภูมิใจจากการเป็นหนึ่งใน 34 โรงไฟฟ้านำร่อง ที่ผ่านการประเมินความยั่งยืน 5 ด้าน ตามเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย 42 ตัวชี้วัด ภายใต้โครงการนำร่อง โครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย โดยมี นายชาตรี โชคประยูรเธียร ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รับมอบโล่ จากประธานในพิธี นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ

 

เกณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมประเมินความยั่งยืน 5 ด้านสำคัญ ได้แก่
1.ด้านสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการป้องกันมลภาวะทางอากาศ น้ำ เสียง กลิ่น ของเสีย
2.ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ เน้นอัตราผลตอบแทนทางการเงิน ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย และความมั่นคงของการจัดหาเชื้อเพลิง
3.ด้านเทคนิค เน้นระเบียบควบคุมการปฏิบัติงานเดิน-เครื่อง การซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
4.ด้านสังคมชุมชน ความโปร่งใส การจัดการข้อร้องเรียน การจ้างงานคนในชุมชนทำงานในโรงไฟฟ้า การสร้างอาชีพ/รายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น สวัสดิการพนักงาน และ
5.ด้านวางแผนระยะยาว นโยบายผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ระยะยาวด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านชุมชนและสังคม ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงไฟฟ้า การใช้นวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แผนส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร

 

การได้รับรางวัลในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ที่มุ่งสู่การเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้ายุคใหม่ที่คำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน

บีแอลซีพี มุ่งพัฒนาพลังงานที่มั่นคง เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Related posts