“โรงไฟฟ้าพระนครเหนือนำชุมชนตลาดศรีบางกรวยร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการถังดักไขมันในครัวเรือน”

“โรงไฟฟ้าพระนครเหนือนำชุมชนตลาดศรีบางกรวยร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการถังดักไขมันในครัวเรือน”

 

ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2567 นายพลากร บุญห่อ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้า (กชฟ-ย.) นายวิภพ ภาณุอำไพ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (หชฟน-ย.) นำคณะชุมชนตลาดศรีบางกรวย รวมจำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการถังดักไขมัน ภายใต้โครงการชุมชนสะอาดชีวิตสดใส ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง และชุมชนพื้นที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนใช้ถังดักไขมันในครัวเรือนและร่วมกันสร้างชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย การรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการถังดักไขมันฯ โดย ดร.ชลกานดาร์ นาคทิม วิทยากรจากโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบโครงการถังดักไขมัน ณ ชุมชนหมู่ 2 ต.ท่าข้าม รวมถึงลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอบางปะกง เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการจัดทำถังดักไขมันในครัวเรือนของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากครัวเรือน และพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ สร้างเครือข่ายรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือต่อไป

 

#EGATforALL
#แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

Related posts