ผู้ว่าฯสระบุรีต้อนรับเยาวชนตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 (มีคลิป)

ผู้ว่าฯสระบุรีต้อนรับเยาวชนตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 (มีคลิป)

วันที่ 26 เมษายน 2567 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางจิตตินันท์ เชาวรินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายสรพงษ์ เบ๊ะกี ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมต้อนรับเยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 ที่มาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ จ.สระบุรี อาทิ การผลิตอาหารฮาลาลของบริษัท ซี พี เอฟ ประเทศไทย อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จุดเริ่มต้นอาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนม เยี่ยมชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินกักเก็บน้ำยาวที่สุดในประเทศไทยตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แห่งแรกของประเทศไทย


โดยการจัดเลี้ยงอาหารในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนจากพื้นที่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้มีโอกาสมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2567 จำนวน 18 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และอำเภอมวกเหล็ก มีจำนวน เยาวชนรวม 36 คน ประกอบด้วย เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ เชื่อมโยงความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัว นำไปสู่ความสมานฉันท์ ต่อไป


ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวกับคณะเยาวชนว่า ในการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ อยากให้เยาวชนทุกๆ คนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และนำประสบการณ์ความรู้ที่ได้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดสระบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบเงินดำเนินงานให้แก่ครอบครัวอุปถัมภ์ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่เยาวชน

 

***********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าวน

Related posts