ฉะเชิงเทรา-สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดสรุปผลรับฟังความคิดเห็นประชาชน การจัดทำแผนพัฒนา TOD รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง

ฉะเชิงเทรา-สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดสรุปผลรับฟังความคิดเห็นประชาชน การจัดทำแผนพัฒนา TOD รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง

วันนี้ 25 เมษายน 2567 ที่ห้องชลธี 1 ชั้น 2 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้จัดการสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณพื้นที่รอบสถานี เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โดยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดการประชุม

เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลสรุปผลการศึกษาโครงการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นายวรวุฒิ มาลา นายวรวุฒิ มาลาประธานคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนนส่งมวลชน และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะฯ เจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อนำมาพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมมากที่สุด

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญในการขับเคลื่อน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งหนึ่งในการต่อยอดการพัฒนารถไฟความเร็วสูง คือ การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง หรือ TOD ให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม พร้อมไปกับการสร้างให้พื้นที่มีมูลค่าเศรษฐกิจสูงขึ้น โดยแนวทางการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีขนส่งหรือ TOD จะเป็นการวางแผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยเน้นความสมัครใจและความสนใจร่วมโครงการฯ ไม่มีการเวนคืนที่ดินของประชาชน

ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณพื้นที่รอบสถานี เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษฯ เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง 2 แห่ง ได้แก่ สถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา จังหวัดชลบุรี และ สถานีรถไฟความเร็วสูงฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง

โดยภายหลังการประชุมครั้งนี้ ที่ปรึกษาโครงการฯ จะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม นำมาปรับปรุงการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณพื้นที่รอบสถานีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน สถานีฉะเชิงเทรา ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากนั้นจึงเสนอ สกพอ.เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่รอบสถานีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน : บริเวณสถานีรถไฟความเร็วสูงฉะเชิงเทรา และเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567

Related posts