ก.แรงงาน คว้ารางวัล หน่วยงานรัฐสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนดีเด่น ด้าน Decent Work and Economic Growth ในงาน SIAMRATH ONLINE AWARD 2024

ก.แรงงาน คว้ารางวัล หน่วยงานรัฐสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนดีเด่น ด้าน Decent Work and Economic Growth ในงาน SIAMRATH ONLINE AWARD 2024

 

วันที่ 24 เมษายน 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล “หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนดีเด่น ด้าน Decent Work and Economic Growth” ภายใต้งานประกาศรางวัล SIAMRATH ONLINE AWARD 2024 เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปีสยามรัฐออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลในวงการบันเทิง ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน ภายใต้การคัดเลือกของคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี คุณกตพล คงอุดม รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามรัฐ จำกัด เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวด้วย ณ ห้อง Auditorium อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถนน สุขุมวิท 101/1 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า บริษัท สยามรัฐ จำกัด มอบรางวัล“หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนดีเด่น ด้าน Decent Work and Economic Growth” ให้กับกระทรวงแรงงาน เนื่องจากเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายสู่ความยั่งยืนของมนุษยชาติ และจากการทำงานของกระทรวงแรงงานที่มุ่งเน้นการยกระดับกลุ่มแรงงาน ทั้งทางด้านอัตราค่าจ้าง การพัฒนาฝีมือแรงงาน การดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพแรงงาน ตลอดจนการช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยสงครามและภัยธรรมชาติในต่างประเทศ

ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 8 มุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ผ่านการยกระดับผลิตภาพแรงงานและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิต โดยการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ การสร้างงาน รวมถึงการดำเนินนโยบายเพื่อขจัดปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย แรงงานทาส และการค้ามนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับประเด็นด้านแรงงานเป็นการเฉพาะ รวมถึงประเด็นเรื่องการลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานทำ ไม่มีการศึกษา และไม่มีทักษะ ยุติแรงงานทาสและแรงงานเด็ก ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับผู้ทำงานทุกกลุ่มอีกด้วย

“กระทรวงแรงงาน โดยท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาแรงงานอย่างยั่งยืน และยังคงมุ่งมั่นดูแลแรงงานทุกคน ทุกกลุ่ม ด้วยการเพิ่มอัตราค่าจ้าง Up skill ดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพแรงงานให้ครอบคลุมทุกมิติ สอดคล้องกับนโยบาย ทักษะดี
มีงานทำ หลักประกันสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” นายไพโรจน์ กล่าว

Related posts