กลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ (BST Group) คว้ารางวัลเหรียญทองในการจัดอันดับความยั่งยืนทางธุรกิจของ ECOVADIS 2024

กลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ (BST Group) คว้ารางวัลเหรียญทองในการจัดอันดับความยั่งยืนทางธุรกิจของ ECOVADIS 2024

 

ECOVADIS เป็นผู้ให้บริการจัดอันดับความยั่งยืนแบบองค์รวมระดับโลก ได้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ BST Group อยู่ในระดับ Top 5% หรือระดับเหรียญทอง โดยมีคะแนนความยั่งยืนที่ 77/100 หรืออยู่ในเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 98 ตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 98 หมายความว่า BST Group ได้คะแนนความยั่งยืนสูงกว่าหรือเท่ากับอีก 98% ของบริษัททั้งหมดที่จัดอันดับในอุตสาหกรรมเดียวกันโดย ECOVADIS (เป็นอันดับ ณ. ขณะช่วงเวลาที่ประกาศผล) ด้วยผลลัพธ์ที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ด้านจริยธรรม และด้านการจัดซื้อที่ยั่งยืน ทั้งนี้ BST Group มีผลการประเมินที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

ECOVADIS เป็นผู้ให้บริการจัดอันดับความยั่งยืนแบบองค์รวมระดับโลก ซึ่งครอบคลุมระบบบริหารจัดการในวงกว้าง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ด้านจริยธรรม และด้านการจัดซื้อที่ยั่งยืน โดยบริษัทแต่ละแห่งจะได้รับการประเมินในประเด็นสำคัญต่างๆ โดยอ้างอิงตามขนาด อุตสาหกรรม และสถานที่ตั้งของบริษัทนั้นๆ

#BST #ECOVADIS

Related posts