GC คว้ารางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี 2566

GC คว้ารางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี 2566
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ จาก คุณลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะที่ได้รับเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี 2566 จากการเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชน จังหวัดระยอง ผ่านโครงการ Community Waste Model ในงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
GC ร่วมกับชุมชน บ้าน วัด และโรงเรียน ดำเนินโครงการ Community Waste Model โดยนำ GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม เข้าไปบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และการบริโภคพลาสติก ทั้งนี้สามารถรวบรวมขวดพลาสติกใช้แล้ว เข้าสู่ ENVICCO โรงงานรีไซเคิลพลาสติกมาตรฐานสากลของบริษัทฯ ทำให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมแผนขยายผลโครงการฯ ไปยังชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
รางวัลนี้เป็นการยอมรับและเชิดชูความเสมอภาคและความมุ่งมั่นของ GC ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ไม่เพียงแต่การปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา แต่ยังดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของ GC ที่เชื่อว่า จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างการตระหนักรู้ ปลูกฝั่งจิตสำนึก ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืนต่อไป

Related posts