รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ( ช่วง 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 )

รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ( ช่วง 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 )

ข้อมูลโดย การนิคมอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานบริหารโครงการ เจ้าของโครงการ, กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการ PMSC, บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจีเทอร์มินอล จำกัด (GMTP) เอกชนคู่สัญญาบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) ผู้รับจ้าง สำหรับ ความคืบหน้าของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3
1. ปัจจุบันความก้าวหน้าโครงการอยู่ที่ 78.62% โดยแผนงานกำหนดไว้ที่ 85.76% ซึ่งมีความก้าวหน้าใกล้เคียงกับแผน โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567


2. มาตรการความปลอดภัยและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำคัญๆ ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น การติดตั้งทุ่นและไฟสัญญาณและเครื่องหมายบอกตำแหน่งแสดงอาณาเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในทะเลของโครงการ การควบคุมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ทั้งทางบกและทางทะเลให้มีความปลอดภัย การติดตั้งม่านกันตะกอนในพื้นที่การขุดลอกเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของตะกอน การตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ EHIA เช่น การตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล การตรวจวัดคุณภาพเสียงและความสั่นสะเทือน การเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางทะเล เป็นต้น ซึ่งค่าต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด


3. กิจกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมชุมชน (CSR)
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบบตาพุด ระยะที่ 3 ได้ดำเนินการกิจกรรม พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมชุมชน (CSR) ในช่วง มกราคม-มีนาคม 2567 ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี บุญข้าวหลามร่วมกับชุมชนตากวนอ่าวประดู่ กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายหาด ณ บริเวณที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลา-อู่ตะเภาสามัคคี กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง ปีที่ 22 ณ บริเวณที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลา-อู่ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี บุญข้าวหลามร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ ร่วมดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี มาร่วมศึกษาดูงานธนาคารจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงเล็กพื้นบ้านหาดสุชาดา

และร่วมติดตามใส่ปุ๋ย EM Ball ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนเทศบาลตำบลเนินพระ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ร่วมเป็นเจ้าภาพติดกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดพลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการบริหารจัดการ ของ ประมงวิสาหกิจเรือเล็กหนองแฟบและกลุ่มวิสาหกิจสวนคุณย่า เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนคอนกรีตผสมเสร็จจำนวน 6 คิว งานเทพื้นโรงเรือนอาคารอนุรักษ์ฟื้นฟูสาหร่ายพวงองุ่น บ่ออนุบาลไข่หมึกและปูไข่ดำ ณ วัดบ้านพลา ผู้บริหารของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ร่วมกับ เทศบาลเนินพระ ร่วมกิจกรรมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ป่าชายเลนเนินพระ และ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด มาเยี่ยมชม ผสมผสาน เศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนสวนคุณย่าหนองแฟบ
เป็นต้น


4. แผนการก่อสร้างใน ระยะ 3 เดือนต่อไป (เมษายน 2567 – มิถุนายน 2567
4.1 งานก่อสร้างเขื่อนกันทราย (Revetment) งานก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น (Breakwater) และงานก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ (Service Tugboat Port) 4.2 งานก่อสร้างสะพานทางเข้า-ออก ของโครงการ
4.3 งานขุดลอกและถมทะเล 4.4 การหล่อและติดตั้งคอนกรีตสำเร็จรูป (Caisson) 4.5 การขนส่งวัสดุก่อสร้างทางทะเล 4.6 งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
สามารถศึกษาข้อมูล/รายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานบริหารโครงการ. www.maptaphut3.com ติดต่อประสานงาน ที่นายศุภโชค ศิลปเจริญ โทร. 086-0992588 (คุณแมน)

Related posts