ปทุมธานี จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๙ ” เจ้าฟ้าเกม”

ปทุมธานี จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๙ ” เจ้าฟ้าเกม”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 10:30 น ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๙ ” เจ้าฟ้าเกม” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาให้การต้อนรับ สำหรับในการแข่งขันครั้งนี้ มีผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้


๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สีเหลือง)
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สีม่วง)
๓. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(สีเทา)
๔. คณะสาธารณสุขศาสตร์
( สีแซลม่อนพิ้ง)

ส่วนการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ส่วนการจัดการแข่งขัน มีจำนวน ๓ รายการ โดยมี ๑. แชร์บอล ผสม ชาย-หญิง ๒.วอลเลย์บอล ผสม ชาย-หญิง
๓. กีฬาพื้นบ้าน วิ่งเปรี้ยวและวิ่งกระสอบ
สำหรับวัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันของนักศึกษาทั้ง ๔ คณะ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
๒. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพลานามัยของนักศึกษาให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
๓. เพื่อสร้างประสบการณ์การแข่งขันอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาต่อไป
๔. เพื่อเสริมสร้างการเล่นกีฬา โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts