เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ มุ่งสร้างเด็กนักเรียนเป็นเครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้การคัดแยกขยะสู่ชุมชน

เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ มุ่งสร้างเด็กนักเรียนเป็นเครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้การคัดแยกขยะสู่ชุมชน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 7 ก.พ.67 ที่โรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง น.ส.เรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับมา และโรงเรียนอนุบาลทับมา มีเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา และโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ

โดยมีการบรรยายให้ความรู้การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ขยะรีไซเคิลที่มีมูลค่านำไปขายได้ด้วย โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลทับมา ได้มีโอกาสพัฒนาการเรียน การสอนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของครู อาจารย์ ผู้เรียนและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา และสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ และนักเรียนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนได้ต่อไป

 

Related posts