ประจวบคีรีขันธ์-อบต.อ่างทอง นำเครื่องจักรกลขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวา และวัชพืช เพื่อทำให้คลองสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมมอบถุงยังชีพ จาก กฟผ.

ประจวบคีรีขันธ์-อบต.อ่างทอง นำเครื่องจักรกลขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวา และวัชพืช เพื่อทำให้คลองสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมมอบถุงยังชีพ จาก กฟผ.


วันนี้ 24 มกราคม 2567 นายราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองอ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก โดยมี นายทนงศักดิ์ รุ่งรัศมี ปลัดอาวุโสอำเภอทับสะแก นายบังเอิญ พึ่งโพธิ์ทอง นายกอบต.อ่างทอง นายวิโรจน์ ทองเกิด ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทับสะแก นายผดุงศักดิ์ อิ่มทั่ว กำนันตำบลเขาล้าน นายชลิต เพ็ชรดี กำนันตำบลอ่างทอง พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ทหารชุด ฉก.จงอางศึก ตชด 146 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.จิตอาสาอำเภอทับสะแก และ ข้าราชการ พนักงานอบต.อ่างทอง อบต.นาหูกวาง เข้าร่วมกิจกรรม


สำหรับปัญหาความเดือดร้อนเรื่องภัยแล้ง และโครงการขุดลอกคลองบำรุงรักษากำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามนโยบายรัฐบาล ให้ดำเนินการขุดลอกคลอง กำจัดผักตบชวา และวัชพืชและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ได้เข้าดำเนินการเพื่อขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ซึ่งจะทำให้คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึงช่วยเหลือเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าว ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ให้มีน้ำในการทำการเกษตรได้ตลอดฤดูกาลจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว


ซึ่งในวันนี้ นายราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอทับสะแก พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกคลองอ่างทองด้วยตัวเองในระยะทางร่วม 1,000 เมตร โดยได้รับการสนับสนุนรถแบ็คโฮ และเรือท้องแบบดันผักตบชวา จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ) พร้อมร่วมทำความสะอาดริมทางสาธารณะ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) ของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก ให้กับผู้ยากไร้ผู้สูงอายุอีกจำนวน 10 ชุด

//////////////////////////////////
ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0649646443

Related posts