ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ดูแลคุณภาพชีวิตพร้อมเยี่ยมชาวบ้าน

ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ดูแลคุณภาพชีวิตพร้อมเยี่ยมชาวบ้าน


วันที่ 12 มกราคม 2567 นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.สระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดหนองผักหนอก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี พร้อมติดตามปัญหา อุปสรรค และความเดือดร้อนและความต้องการของคนในหมู่บ้าน ในชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของชาวบ้าน รวมทั้งการออกให้บริการคำแนะนำต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการของจังหวัดและหน่วยงานภาคเอกชน


ในโอกาสนี้ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวพูดคุยกับพี่น้องประชาชน และมอบทุนการศึกษา มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และน้ำมอบชุดธารน้ำใจเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน
จากการลงพื้นที่ได้รับการเสนอ จากประชาชนที่อยากได้รับการแก้ไข คือขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านซับกระทิงใต้-ลำทองหลาง เนื่องจากประชาชนในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ได้รับความเดือดร้อนจากถนนที่ชำรุดเพื่อต้องการให้มีการก่อสร้างถนน คสล.

สำหรับเป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรและเป็นเส้นทางเชื่อมต่ออำเภอปากช่องและอยากให้ทางจังหวัดแก้ไขในการรับรองสิทธิ์ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม สปก.ในพื้นที่นอกเขต เนื่องจากสภาพปัญหาประชาชนหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ที่ถือสิทธิ์ สปก. 4-01 ในพื้นที่นอกเขตดำเนินการไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทำให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาด้านการลงทุนทางการเกษตรซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เป็นการนำกิจกรรมและงานบริการในหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกไปให้บริการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนนำเสนอความเดือดร้อนหรือความต้องการของคนในพื้นที่ให้ทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือให้การช่วยเหลือต่อไป
***********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts