นครปฐม โรงเรียนพร้อมใจกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดนครปฐมจัด โดยมีนายกสมรัก มีใจดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนมาก

นายอำนวย ป้อมน้อย ผอ.รร.วัดสามง่าม (คงทองอนสรณ์) คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กล่าวว่า ด้วยวันสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นเยาวชนที่มีคุณค่ายิ่ง ต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเพื่อจะได้เติมโตเป็นพลเมืองที่ดี โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์พื่อ 1.เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออก ในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อ ตนเองและสังคม

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 3. เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีก าลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

ในการจัดงานครั้งนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก บุคคล ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและห้างร้านต่าง ๆ สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล และร่วมสบทบทุนในการจัดกิจกรรม

 

Related posts