สระบุรี -ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานสอดส่องแผนงาน โครงการภาครัฐ(มีคลิป)

สระบุรี -ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานสอดส่องแผนงาน โครงการภาครัฐ(มีคลิป)

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุม รับทราบผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งได้มีแนวทางขับเคลื่อนโครงการอบรมฯ ก.ธ.จ. ในระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของ ก.ธ.จ.ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งร่วมพิจารณาแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อสอดส่องประจำปี 2567 ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีครอบคลุมอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. โดยมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาสอดส่องโครงการที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์สุขของประชาชน


นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้รองประธาน ก.ธ.จ. สระบุรีประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะสอดส่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแนวทางที่กำหนดและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของการดำเนินงาน โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อเป้าหมายโครงการ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ รวมทั้ง ได้เน้นย้ำถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติภารกิจบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง
************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts