ฉะเชิงเทรา-เปิดธนาคารขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

ฉะเชิงเทรา-เปิดธนาคารขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.45 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน และได้รับเกียรติจาก คุณพรรณทิพา แอดำ พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา คุณสาโรช น้อยใจบุญ ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา คุณชัชวาล มงคลเกตุ ผอ.กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

คุณศิริวรรณ เครือวัลย์ ผอ.การกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยพลู ผอ.รพ.สต.เกาะขนุน อสม. ผอ.สถานศึกษาและรักษาการ ทั้ง 9 แห่ง ในตำบลเกาะขนุน สมาชิกธนาคารขยะพลาสติกฯ และสื่อมวลชนจากสังกัดต่างๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นำโดยนายกัมปนาท ชูสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน พร้อมทีมงานผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. ส.อบต. ดำเนินการจัดพิธีเปิดป้าย ธนาคารขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

ตาม โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ภายใต้กิจกรรม จัดตั้งธนาคารขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และบูรณาการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้สอดคล้อง และช่วยกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

Related posts