สระบุรี – ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (มีคลิป)

สระบุรี – ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (มีคลิป)

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายพลวรรธน์ เเทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” และกองทหารเกียรติยศ ประจำปี 2566 โดยแจ้งว่าหน่วยราชการในพระองค์ 904 แจ้งจังหวัดสระบุรีว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบคนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the


bodies slam) และกองทหารเกียรติยศ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 08.000 น. ทั้งนี้ หน่วยราชการในพระองค์ 904 โดย พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ และคณะได้มีการประชุมและสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ และจัดทำแผนการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จึงมีคำสั่งมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบการปฏิบัติงาน และได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับมอบภารกิจร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าและวางแผน ซึ่งแต่ละหน่วยได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้ว


***********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts