ผู้ว่าฯนครปฐม ตรวจวัดควันดำรถยนต์ราชการ เพื่อเป็นตัวอย่างกับประชาชนใช้รถยนต์ ในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

ผู้ว่าฯนครปฐม ตรวจวัดควันดำรถยนต์ราชการ เพื่อเป็นตัวอย่างกับประชาชนใช้รถยนต์ ในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมตรวจวัดควันดำรถยนต์ราชการในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้หน่วยงานราชการในศูนย์ราชการ ควบคุม ดูแลรักษารถยนต์ราชการ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ.2564 โดยมาตรฐานค่าควันดำรถยนต์ เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบวัดทับแสง ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ค่าความดันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนใช้รถยนต์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก


นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมตรวจวัดควันดำรถยนต์ราชการในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง โดยใช้กลไกการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งจังหวัดนครปฐม มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครปฐม รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2566 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นผู้บัญชาการ และมีข้อสั่งการให้ดำเนินงานเพื่อจัดการแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่

รวมทั้งกำกับหน่วยงานต่างๆ ให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองจังหวัดนครปฐม ปัจจุบันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2s) ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม ซึ่งจะส่งกระทบโดยตรง ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะสำคัญอย่างยิ่งคือส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แหล่งกำเนิดสำคัญของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก มาจากการขนส่งทางถนน 72.5% ประกอบด้วย รถบรรทุก รถกระบะ รถบัส รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตู้ เป็นต้น สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ได้ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือมาดำเนินการตรวจควันดำในครั้งนี้

วีรวิชญ์ โรจนอัครพงศ์ ผู้สื่อข่าวนครปฐม

Related posts