โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมกิจกรรมปลุกจิตสำนึกรักษ์ชายหาดระยอง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมกิจกรรมปลุกจิตสำนึกรักษ์ชายหาดระยอง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

 

6 ธันวาคม 2566 – บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) โดยคุณชาตรี โชคประยูรเธียร ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนรับมอบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ปลุกจิตสำนึกรักษ์ชายหาดระยอง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย (4 ธันวาคม 2566) ประจำปี 2566 และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ลดโลกเดือด” ณ บริเวณลานหินขาว ชายหาดแม่รำพึง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ส่งพนักงานและอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมจัดทำบูธนิทรรศการในหัวข้อ “พัฒนาพลังงานที่มั่นคง เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นำเสนอแนวทางของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีในการปฏิบัติงาน ตามกรอบการดำเนินงาน ESG (Environment, Social, Governance: สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล) และตามเป้าหมายการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs: Sustainable Development Goals) ที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพียึดถือมาโดยตลอด

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เครือข่าย และหน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นต้นแบบในจังหวัดระยอง แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ (NET ZERO) ตามแนวนโยบายรัฐบาล และเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยอง

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล เครือข่าย และหน่วยงานผู้ที่ทำชื่อเสียงด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยอง การแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์“RAYONG TOGETHER TO NET ZERO ระยองเป็นหนึ่ง มุ่งสู่สังคม ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์” การออกบูธนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด BCG model และ Climate Change กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล และการเก็บขยะชายหาด

 

บีแอลซีพี มุ่งพัฒนาพลังงานที่มั่นคง เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Related posts