เชียงราย-เปิดงาน “เที่ยวสบายๆ สไตล์เชียงราย Amazing Chiang Rai Lifestyle”

เชียงราย-เปิดงาน “เที่ยวสบายๆ สไตล์เชียงราย Amazing Chiang Rai Lifestyle”

 

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เที่ยวสบายๆ สไตล์เชียงราย Amazing Chiang Rai Lifestyle” พร้อมด้วยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ประธานสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้มีเกียรติ และนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมืองเชียงราย

นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นในด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความงดงาม ในอันดับต้นๆ ของประเทศแล้ว จังหวัดเชียงรายยังเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 761 ปี มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์กว่า 30 ชาติพันธุ์ เป็นเมืองแห่งศิลปะและมีศิลปินในแต่ละแขนงรวมกว่า 300 คน เป็นเมืองที่มีพืชผลทางการเกษตรมูลค่าสูง


โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อาทิ ชา กาแฟ และสมุนไพร เป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มประเภท MICE การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ด้วยศักยภาพของจังหวัดเชียงราย จึงมีเป้าหมายผลักดันให้ จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่าชม

การจัดงาน “เที่ยวสบายๆ สไตล์เชียงราย Amazing Chiang Rai Lifestyle” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ในวันนี้ เป็นการรวมเอาสินค้าทางการท่องเที่ยวในหลายๆ ประเภทเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ ชา กาแฟ งานคราฟต์ งานศิลปะ สินค้าเชิงสุขภาพ (Heatth & Wellness) กิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน และงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 พร้อมกับประชาสัมพันธ์และนำเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวในแต่ละประเภทดังกล่าว

ถือเป็นการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ไว้ในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบการบูรณาการให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเฉพาะด้านปลายน้ำ ซึ่งเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์สินค้าและการส่งเสริมการขาย ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและยั่งยืน และสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเชียงราย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ที่ได้จัดงาน “เที่ยวสบายๆ สไตล์เชียงราย Amazing Chiang Rai Lifestyle” ขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณหน้าอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย แห่งนี้ ถือเป็นการสร้างสีสันให้กับจังหวัดได้อีกกิจกรรมหนึ่งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ถือเป็นการสร้างสีสันให้กับจังหวัดได้อีกกิจกรรมหนึ่งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ท่านสุภาพรรณ หมั่นเจริญ) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เที่ยวสบายๆ สไตล์เชียงราย Amazing Chiang Rai Lifestyle” โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ในวันนี้ และขอขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำด้านท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว สื่อมวลชนใน จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร ได้ให้เกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

การจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานส่งเสริมการขายในรูปแบบการออกร้านประชาสัมพันธ์และเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวด้าน ชา-กาแฟ ศิลปะ และด้านสุขภาพของจังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจากผู้ประกอบการร้านชา-กาแฟ ร้านอาหารถิ่น ผู้ประกอบการคราฟต์และศิลปะ ผู้ประกอบการด้าน Health & Wellness การนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเชียงราย การเสนอขายแพ็คเกจนำเที่ยวจากผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย และการนำเสนอสินค้าและบริการจากหน่วยงานและองค์กรด้านการท่องเที่ยว รวมจำนวน 40 ร้าน

รวมถึงการแสดงสาธิตและกิจกรรม Workshop จากผู้ประกอบการด้านชา-กาแฟ และศิลปะ งาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 และการแสดงบนเวทีตลอดการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 – 20.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในจังหวัดเชียงราย รวมถึงสร้างการรับรู้สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 

Related posts