Dow และ SCGC สืบสานอัตลักษณ์ไทย จัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี ’66 ร่วมกับชุมชน

Dow และ SCGC สืบสานอัตลักษณ์ไทย จัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี ’66 ร่วมกับชุมชน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) นำโดย นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน จัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ณ วัดประชุมมิตรบำรุง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC นำโดย นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และชุมชน เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยถวายสมทบทุนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและบูรณปฏิสังขรณ์วัด ซึ่งในปีนี้สามารถรวบรวมยอดเงินทำบุญได้ทั้งสิ้นกว่า 1,337,598 บาท ภายในงานมีการจัดซุ้มคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะให้ประชาชนที่มาร่วมทำบุญ สามารถนำหลักการไปปฏิบัติในครัวเรือน เพื่อเพิ่มอัตราการรีไซเคิลและลดปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

ในช่วงก่อนวันงานกฐิน Dow พร้อมทั้งพนักงานดาวอาสา ยังได้ร่วมกันพัฒนาวัด ทำความสะอาดห้องน้ำ และบริเวณพื้นที่จัดงาน ตกแต่งสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในวันงาน ร่วมพิธีตั้งองค์กฐินและเจริญพุทธมนต์ ฉลององค์กฐิน ทั้งนี้ Dow ให้ความสำคัญและร่วมสืบสานประเพณีไทยร่วมกันกับชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2566 Dow ได้ร่วมออกโรงทานและสนับสนุนงบประมาณทำบุญสำหรับงานกฐินสามัคคีของวัดในเขตพื้้นที่บ้านฉางและมาบตาพุด รวม 18 แห่ง เพื่อร่วมสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป

Related posts