สระบุรี – ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี

สระบุรี – ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทึ่ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

โดยมี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี อาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบหมายภารกิจของอาสาสมัครแรงงาน และภารกิจหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พร้อมรับฟังบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน และสวัสดิการต่างๆ” โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี และ “สร้างการรับรู้ขั้นตอนการไปทำงานในต่างประเทศ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ” โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของอาสาสมัครแรงงาน เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานทำงานในปีต่อไป


จังหวัดสระบุรี มีอาสาสมัครแรงงานทั้ง 13 อำเภอ 111 ตำบล จำนวน 111 คน ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านแรงงานและประสานงานเบื้องต้นระหว่างแรงงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานระดับพื้นที่
เข้าถึงประชาชนในพื้นที่

***********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts