ก.พ.ร. ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ภาคอุตสาหกรรมเอกชน ลงพื้นที่ดูงานโครงการนำร่องและร่วมประชุมขับเคลื่อนสระบุรี(มีคลิป)

ก.พ.ร. ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ภาคอุตสาหกรรมเอกชน ลงพื้นที่ดูงานโครงการนำร่องและร่วมประชุมขับเคลื่อนสระบุรี(มีคลิป)

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ภาคอุตสาหกรรมเอกชน ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โครงการนำร่องส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชพลังงาน หญ้าเนเปียร์ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย เยี่ยมชมโซลาร์ฟาร์มและการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย แก่งคอย จากนั้น ได้ร่วมประชุมหารือเรื่องการขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำสระบุรี ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากกลางจังหวัดสระบุรี โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม


โดยมีประเด็นหารือด้านการแต่งตั้งคณะทำงานที่มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำ การเสริมระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ การมีนโยบายและกฎหมายที่เอื้อต่อการเปิดระบบราชการ การสร้างภาคีเครือข่าย การสร้างแรงจูงใจ การสนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากร การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การติดตามประเมินผล การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งขณะนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนสระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ แล้ว
*******
กฤษฎา สมมาตร
รายงาน

Related posts