ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะบุคลากรในการเขียนผลงานวิจัย

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะบุคลากรในการเขียนผลงานวิจัย

 


วันที 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมประเวศ บุญเลี้ยง ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี กลุ่มจัดการความรู้และสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรในการการเขียนผลงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.นิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และได้รับ เกียรติจากอาจารย์ประจำคณะ สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ ผศ.พ.ต.ต.หญิง

 


ดร.คัติยา อีวาโนวิช รักษาการคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “หลักการวิจัยเบื้องต้นและแนวทางการเขียนงานวิจัย” และ ผศ. ดร. นนท์ธิยา หอมขำอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “สถิติที่ใช้ในงานวิจัย” วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านงานวิจัยแก่เจ้าหน้าที่ให้มีองค์ความรู้ มีความเข้าใจ และสามารถสร้างผลงานหรือผลิตผลงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุม Onsite ครั้งนี้ ทั้งสิ้นจำนวน 60 คน

************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts