นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดีเป็นประธานประชุมซักซ้อมการขับเคลือนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม

นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดีเป็นประธานประชุมซักซ้อมการขับเคลือนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม

นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอสุไหงปาดี/ผอ.ศปก.อ.สุไหงปาดี เป็นประธานประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาขยายผลสู่ หมู่บ้าน/ชุมชนศีลธรรม ระหว่างนายอำเภอสุไหงปาดี กับผู้นำศาสนาในพื้นที่ และคณะทำงาน 7 ภาคีเครือข่ายระดับอำเภอสุไหงปาดี

โดยมี พระครูขันติธรรมธร เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี นายมะสอและ มะมิง ประธานชมรมอิหม่ามอำเภอสุไหงปาดี ปลัดอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยกำลังในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแหวนเพชร ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส ทีมข่าว ปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts