ทต.ทับมา MOU ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ไปปรับใช้

เทศบาลตำบลทับมา และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน ต.ทับมา ลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษากับโรงเรียนอนุบาลทับมา มุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และครู นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่โรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง น.ส.เรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา น.ส.ปรานี จิตติรบำรุง ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน ม.8 ต.ทับมา และ น.ส.ณัฐติรัตน์ เชิดชู ผอ.กองการศึกษา เทศบาลตำบลทับมา รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนอนุบาลทับมา ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ประจำปี 2566 มีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลทับมา ผู้ปกครองนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลทับมา ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยโครงการดังกล่าว มุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ตัวผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาด้วย

Related posts