สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัด พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัด พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์มาในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเมื่อปี 2167 เนื่องจากมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต ทรงเห็นว่าเป็นรอยพระพุทธบาทตามลักษณะ 108 ประการ ทรงเลื่อมใสศรัทธาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดและมณฑปชั่วคราวครอบครองพระพุทธบาทไว้

ต่อมามีการสร้างต่อเติมการอีกหลายสมัย ปัจจุบันลักษณะของพระมณฑปเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบเรื่องยอดรูปปราสาท 7 ชั้น ส่วนพระอุโบสถ และพระวิหารต่างๆที่อยู่รายรอบล้วนสร้างตามแบบศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนับเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายในวัดยังเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งพระพุทธบาทเป็นที่รวบรวมศิลปะวัตถุที่มีคุณค่า อาทิ เครื่องทรงสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เครื่องลายครามสังคโลก เครื่องทองสำริดโบราณ ศาสตราวุธโบราณ รอยพระพุทธบาทจำลอง ยอดมณฑปพระพุทธบาทเก่า รวมถึงพัดยศพระสมัยต่าง ๆ

จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระมณฑปรอยพระพุทธบาททรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สักการะพระมกุฏพันธนเจดีย์ พระบรมสารีริกธาตุซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมกุฏพันธนเจดีย์และยกยอดพระมณฑปตกแต่งพระมณฑปใหญ่และพระมณฑปน้อยให้งดงาม เสร็จแล้วเสด็จเข้าพระมณฑปทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งสักการะรอยพระพุทธบาทที่ประทับอยู่บนแผ่นหินมีลายธรรมจักรที่กึ่งกลางเป็นลายมงคล 108 ประการ ปัจจุบันวัดพระพุทธบาท มีพระธรรมปิฎกเป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม 39 รูป
**************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts