สระบุรี- กองทุนหมู่บ้านและชุมชนสระบุรียืนหนังสือให้ ส.ส.สระบุรี สนับสนุนจัดงาน”มหกรรมกองทุนหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี”

สระบุรี- กองทุนหมู่บ้านและชุมชนสระบุรียืนหนังสือให้ ส.ส.สระบุรี สนับสนุนจัดงาน”มหกรรมกองทุนหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ทึ่บ้านพักอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นายองอาจ วงษ์ประยูร ส.ส.สระบุรีเขต4 กล่าวว่า นายอรรถพล วงษ์ประยูร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระบุรี เขต2 พร้อมด้วยนายองอาจ วงษ์ประยูรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีเขต 4 ได้รับหนังสือจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสระบุรี เรื่อง ขอความสนับสนุนการจัดงาน “มหกรรมกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดสระบุรี”

โดยมี นายสายชล วิปประสิทธิ์ ประธาน เครือข่ายจังหวัดสระบุรีและอำเภอมวกเหล็ก นายประดิษฐ์ พากเพียร ประธานเครือข่ายอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี น.ส.ปรานี บุญทัน เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน สาขา 13 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริม


สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่คนในชุมชนในด้านของความรู้ ข้อระเบียบ และกฎหมาย “โครงการกองทุนหมู่บ้าน” คือกองทุนที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่หมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในหมู่บ้านและชุมชนเมือง เมื่อเริ่มก่อตั้งจะได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านนำไปบริหารจัดการกันเอง

โดยมีเป้าหมายเพื่อ แก้ไขปัญหาความยากจน มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อนำมาพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศสามารถเสริมสร้างกระบวนการในการพึ่งพาตนเองได้


ทั้งนี้นายอรรถพลวงษ์ประยูร ส.ส.สระบุรีเขต2 นายองอาจ วงษ์ประยูร ส.ส.สระบุรีเขต4 พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมผ่านกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน นโยบายการบริหารจัดการกองทุน ตามนโยบายของรัฐบาล
************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts