ระดมพลประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รร.บ้านคลองนกกระทุงฯ ตามราชดำริ รัชกาลที่ 9

ระดมพลประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รร.บ้านคลองนกกระทุงฯ ตามราชดำริ รัชกาลที่ 9

 

ที่ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ2) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2 นายสุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 พร้อมด้วย นางดลพรรณ ทองแดง และนางสาวมัทฑนา ย้อยดำ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง ฯต้อนรับ นางละเอียด นิ่มมะโน อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.สงขลา เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ นางสาวกฤตพร เกื้อเพชร นางสาวสิริวิภา รอดเสวก ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 กระทรวงศึกษาธิการ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
เพื่อร่วมติดตามการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ของ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ2)

โดยมีนายสมสุข เพชรกาญจน์ ผอ. โรงเรียนรายงานการดำเนินการและจัดการบริหารการน้อมนำพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้การบริหารการจัดการศึกษาแก่ ครู ผู้เรียนและชุมชนรวมทั้งการขยายผลด้านโครงการ กิจกรรม วิชาการอย่างเป็นรูปธรรมแก่ชุมชน ท้องถิ่นรวมทั้งองค์กรหน่วยงานอื่นๆอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี ที่สำคัญใช้น้อมนำหลักการดังกล่าวสู่หลักสูตร กิจกรรม แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้หลากหลายอาชีพจนเป็นทักษะแก่ผู้เรียนนอกจากเรียนจริง ทำได้จริงเกิดประโยชน์จริง ยังสามารถออกสื่อสร้างการรับรู้ได้จริง จนเป็นที่ยอมรับอย่างทั่วถึง อาทิ การมุ่งมั่น พลิกนารกเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียน มีกิจกรรมการเลี้ยงหมู เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่เลี้ยงผึ้งชันโรง พืชสวนครัว สวนปาล์ม การแปรรูปอาหาร สนับสนุนอาหารกลางวัน การทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมัก กิจกรรมยุวเกษตรฯ การให้ความรู้แก่ชุมชน การสร้างทักษะอาชีพแก่ชุมชนมากมาย

ที่นายสมสุขกล่าวไว้ว่า จะทำให้พื้นที่ชุมชนแห่งนี้ให้มีคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นจากเกษตรกรรม และจากการน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่งผลให้นักเรียนและชุมชนสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาชีวิตสามารถใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองได้ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง (Self Sufficiency) อยู่ได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง และผู้อื่น ซึ่งต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเอง และวันนี้เป็นบทเรียนในหลักสูตรจากพระราชดำริฯได้เกิดขึ้นจริง และจะไม่หยุดพัฒนาหวังให้สถานศึกษาแห่งนี้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ของ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ2)
พร้อมกันนายสมสุข กล่าวขอบคุณนายปฏิวัติ ทองเพชรจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯและให้ความสำคัญกับการศึกษา

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts