ประถมสงขลา2 เข้าค่าย ลส.ต้านยาเสพติด รร.ขยายโอกาสไม่เอายาเสพติด

ประถมสงขลา2 เข้าค่าย ลส.ต้านยาเสพติด รร.ขยายโอกาสไม่เอายาเสพติด


ที่ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมายให้ ดร.กฤศรดา ศศิธนาดุล รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ประธานเปิดและบรรยายพิเศษการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด แก่นักเรียน 108 คน 18 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ได้มีความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ลดโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรืออบายมุขต่าง ๆ นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ยับยังชั่งใจ รู้จักปฏิเสธ แก้ไขปัญหาเป็น รู้ทันข้อมูลข่าวสาร ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีหลักเกณฑ์และสร้างสรรค์ นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มั่นคงและปลอดภัย โดยมี นายมิตร ศิริธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหรียง กล่าวรายงาน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts