“เครือข่ายสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ” จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ คนพิการ และครอบครัวคนพิการ เมื่อเกิดภัยพิบัติ

“เครือข่ายสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ” จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ คนพิการ และครอบครัวคนพิการ เมื่อเกิดภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก “คุณจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้” พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “เตรียมความพร้อมให้กับคนพิการ และครอบครัวคนพิการ รวมทั้งอาสาสมัครและแกนนำเครือข่ายเมื่อเกิดภัยพิบัติ”

โดย “นางสาวธนพร แสงศิรประภา” แกนนำชมรมตะวันทอแสง ( ชมรมคนพิการทางจิต ) และคณะกรรมการสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดแพร่ ได้กล่าวรายงาน แก่ท่านประธานฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการ พอสังเขปดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการทางจิตและครอบครัว รวมทั้งอาสาสมัครและแกนนำเครือข่าย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเกิดเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ การปรับตัวให้สามารถอยู่กับภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย


2. เพื่อให้คนพิการทางจิต และครอบครัว รวมทั้งอาสาสมัครและแกนนำเครือข่าย ได้ฝึกปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันเมื่อเกิดภัยพิบัติและการพึ่งตนเองเมื่อเกิดวิกฤตทางภัยพิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มาจากแกนนำเครือข่าย เพื่อผู้บกพร่องทางจิตในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งคนพิการทางจิต และผู้ดูแลผู้แทนจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทองจังหวัดพิษณุโลก / ผู้แทนจากกรมสุขภาพจิต / ผู้แทนจากหน่วยงานสาธารณสุข

/ ผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ / ผู้แทนจากสปสช. และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน 410 คน นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ “นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ” นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารทุกท่าน วิทยากรผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ มาเป็นวิทยากร และสนับสนุนการดำเนินการของโครงการฯในครั้งนี้ด้วย

Related posts