สพป.สงขลา เขต 2 ซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สพป.สงขลา เขต 2 ซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 


ที่ ห้องประชุมโกเมน สพป.สงขลา เขต2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบ ดร.สุทธิรักษ์ โรจนหัสดินรอง ผอ.สพป.สงขลา เขต2 ประชุมรับทราบนโยบายของ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เพื่อซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี 2566 และสถานศึกษาที่จะกำหนดให้เป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ทำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล และให้ได้ ตำแหน่งครูให้เพียงพอ เพื่อให้เป็นครูในสถานศึกษา เพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุน มีครูพอสำหรับการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนในสถานศึกษา ส่วนการดำเนินการสอบดังกล่าว ฝากให้วางแผนขั้น ตอนกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ต้องดำเนินการทุกขั้นตอนต้อง เป็นธรรมโปร่งใส ความบริสุทธิ์เป็นธรรมมีธรรมาภิบาล และสร้างมาตรการป้องกัน ทำความเข้าใจ สร้างกลไกการตอบโจทย์


สพป.สงขลาเขต2 ได้ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี 66 จำนวน 8 กลุ่มวิชาเอก 34 อัตรา
1.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
2.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
3.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
4.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
5.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก สังคม จำนวน 7 อัตรา
6.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา
7.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ประถมศึกษา จำนวน 8 อัตรา
8.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 5 อัตรา


เปิดรับสมัครในวันที่ 21-27 ก.ค.66 ในเวลาราชการไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.ska2.go.th
ดำเนินการสอบ
วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลารอบเช้า สอบภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลารอบบ่าย สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและวิชาชีพ
วันที่ 20 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป สอบ ค ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
และประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ทาง http://www.ska2.go.th
ทั้งนี้ นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ย้ำ จะวางแผนการดำเนินการตามกระบวนการสอบดังกล่าวทุกขั้นตอน ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล เพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุน และให้ได้ ตำแหน่งครูให้เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนในสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้ เท่าเทียม
ทั่วถึงปลอดภัย มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts