สมุทรปราการ “สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ” มุ่งมั่น พัฒนา จัดสัมมนาวิชาการ Chang Me เปิดโลกธุรกิจแห่งความท้าทาย” VUCA World”

สมุทรปราการ “สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ” มุ่งมั่น พัฒนา จัดสัมมนาวิชาการ Chang Me เปิดโลกธุรกิจแห่งความท้าทาย” VUCA World”

ที่หอประชุม พิบูลย์สุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการสัมมนาวิชาการ Chang Me เปิดโลกธุรกิจแห่งความท้าทาย VUCA World ปีการศึกษา 2566 โดยมี ผอ.ดร.สยมพร ทองเนื้อดี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ดร.เอกนารี สวัสดิ์นที คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเครือสารสาสน์ ตลอดจนคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเครือสารสาสน์ จำนวน 515 คน และสถานประกอบการจากกลุ่มธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มออนไลน์ กลุ่มการท่องเที่ยว และกลุ่มการศึกษา จำนวน 19 แห่ง เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้


ทั้งนี้ ดร.เอกนารี สวัสดิ์นที คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาวิชาชีพบังคับตามหลักสูตร สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการประชุมสัมมนามาฝึกปฏิบัติจริง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน นับตั้งแต่โลกได้เข้าสู่ยุคคลื่นที่สาม สังเกตได้ว่าหลายสิ่งมาไวและไปไว ทั้งทางเทคโนโลยี รูปแบบของธุรกิจ การบริหารองค์กร ส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจนั้นเปลี่ยนไปในภาพใหญ่ อีกทั้ง หลายๆ วงการกำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ตั้งแต่ศิลปินจนถึงสถาบันการเงิน ส่งผลให้ผู้ประกอบการสมัยใหม่จำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วในยุค VUCA World


ประกอบกับ ทางสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อ Change Me เปิดโลกธุรกิจแห่งความท้าทาย VUCA World เพื่อการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ในการไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักเห็นถึงความสำคัญและปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และเพื่อต้องการให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และนำความรู้ความเข้าใจในเรื่อง VUCA World ไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ ในการดำเนินชีวิตและธุรกิจในอนาคตต่อไป

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

Related posts