ขอนแก่น-กรมอนามัยจับมือเนสท์เล่ประกาศความสำเร็จ “โครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจ พิชิตสุขภาพดี” ส่งเสริม130ชุมชนทั่วประเทศ ปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับบริษัท เนสท์เล่(ไทย)จำกัด มอบเกียรติบัตรให้กับ 13 ชุมชนดีเด่นในโครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจพิชิตสุขภาพดี เพื่อส่งเสริมให้คนไทยลงมือปฏิบัติตามแนวทางพฤติกรรมสุขภาพดีครอบคลุม 4 หัวข้อ ได้แก่ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มกิจกรรม ทางกาย กินปริมาณพอเหมาะ และเสริมอาหารสำคัญ โดยการทำ 13 ภารกิจสุขภาพใน 13 สัปดาห์ จนเกิดความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้านพฤติกรรมที่สามารถวัดผลได้ใน 130 ชุมชนทั่วประเทศ

 


เมื่อวันที่ 13 ก.ค 2566 ที่ห้องมงกุฎเพชร 2-3 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น  นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานองค์กรและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพประจำปี 2566 ภายไต้ “ฮ่วมแฮง แบ่งปัน สร้างสรรค์ สังคมสุขภาพดี” ปี 2566 (HLO of the Year 2023) และมอบโล่ ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้เสนอผลงานการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สื่อหวังผล และภาพเล่าเรื่องดีเด่น

โดยมี ดร.นพ.สราวุฒิ  บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ,นพ.ชาตรี  เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ,ผู้เชี่ยวชาญที่มาพิพากษ์ให้ความเห็นต่อองค์กรและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งปี ,ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ,ผู้แทนระดับเขต – ระดับจังหวัด ,ผู้แทนจากองค์กรและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ,ผู้แทนจากบริษัทเนสท์เล่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ” ปัจจุบันพบว่าคนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น และคิดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึงร้อยละ 73 ของการเสียชีวิตทั้งหมด โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก คือ โรคเบาหวานและความดัน ซึ่งมีสาเหตุสวนใหญ่มาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น การออกกำลังกายไม่เพียงพอ การกิน หวานจัด เค็มจัด หรืออาหารที่มีไขมันสูงจัด กรมอนามัย โดยกองส่งเสริมความรอบรู้และสุขภาพ มีพันธกิจในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดีด้วยแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารและการบริการ


ต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง ดังนั้นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมผ่านโครงการความร่วมมือต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด กรมอนามัยจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เนสท์เลซึ่งเป็นผู้นำด้านอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก ได้เข้ามาร่วมกับเราในการกระตุ้นและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีให้คนในชุมชนสามารถนำไป
ปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง”


ด้านนายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 130 ปีที่เนสท์เล่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เรามุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ เพื่อผู้บริโภค (Good for You) เป็นกลยุทธ์ที่จะสานต่อความมุ่งมั่นของเราในด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมรสชาติที่อร่อย เพราะเราเชื่อว่าอาหารมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดี การเลือกรับประทานอาหารและทำกิจกรรมในแต่ละวันให้เหมาะสมกับสุขภาวะเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน”


“สำหรับโครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจพิชิตสุขภาพดี เราต้องการสร้างความตระหนักและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพดีทั้งเรื่องการรับประทานอาหารและการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยนำความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของเรามาประยุกต์เป็นภารกิจที่สามารถสามารถปฏิติตามทุกวันได้ง่าย ๆ ร่วมกับกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ของกรมอนามัย และประสานการทำงานกับหน่วยบริการในชุมชน เพื่อส่งเลริมสุขภาพที่ดีให้กับคนไหย เข้าถึงชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 130 ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการนี้ได้รับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพและประสบการณ์ใหม่ในการดูแลตัวเอง รู้วิธีเลือกสินค้าที่มีโภชนาการเหมาะสมโดยสังเกตจากสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” ได้ลงมือปฏิบัติตามพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเป็นประจำ จนเกิดเป็น
พฤติกรรมสุขภาพที่นำไปปฏิบัติต่อได้แม้จบโครงการไปแล้ว”


โครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจพิชิตสุขภาพดีในปี 2566 นี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดย 80% ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 3,900 คน มีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้านพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นประจำเลือกดื่มน้ำเปล่าหรือเครื่องดื่มหวานน้อย จัดให้มีเมนูผักอยู่ในอาหารอย่างน้อยวันละ 2 มื้อ ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน เลือกดื่มนมหรือเครื่องดื่มที่มีแคลเซียมสูงเป็นประจำ โดยผู้เข้าร่วมโครงการใน 97 ชุมชน
จาก 130 ชุมชนมีน้ำหนักลดลงอย่างน้อย 5 % หรือรอบเอวลดลงอย่างน้อย 1 นิ้ว


ส่วนนางสาวเข็มณิภา วงษ์จินดา ชมรมรวมพลคนต้นแบบ สสจ.สุราษฎร์ธานี หนึ่งในชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการฯ กล่าวว่า “ประทับใจโครงการนี้มาก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นให้สมาชิกในชุมชนได้เริ่มสร้างพฤติกรรมสุขภาพดีกันอย่างจริงจัง นอกจากจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลแล้ว ยังไปแนะนำให้กับคนในครอบครัวที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการได้อีกด้วย เช่น ชวนกันออกกำลังกาย หรือการสั่งหวานน้อย ลดพฤติกรรมการ


กินหวาน มัน เค็ม ต้องขอขอบคุณกองส่งเสิริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย และบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ที่จัดโครงการดีดีแบบนี้ ถือเป็นกิจกรรมต้นแบบที่ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ดีขึ้น สามารถน้ำไปปฏิบัติต่อปฏิบัติได้จริงและมีเพื่อน มีสังคมในการปฏิบัติ และที่สำคัญมีของรางวัลเป็นแพจูงใจสำหรับผู้ที่ปฏิบัติได้ครบการกิจและมีผลการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปในทางที่ดีขึ้น
และมีอุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชน อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ ทำให้คนในชุมชนได้ทราบสถานะสุขภาพของตนเอง ที่สำคัญโครงการนี้เป็นการตอบโจทย์การจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการเตรียมความพร้อมวัยทำงานสู่วัยสูงอายุที่มีสุขภาพดี เป็นความหมายของคำว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างแท้จริง”


ความสำเร็จของโครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจพิชิตสุขภาพดีในปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบนความมุ่งมั่นเดียวกันคือสร้างชุมชนรอบรู้สู่สุขภาพที่ดีให้กับทุกคนในชุมชน และที่สำคัญที่สุดคือการได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนรวมไปถึงสมาชิกทุกคนที่เห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธีตลอดจนการแบ่งปันองค์ความรู้ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญให้กับสมาชิกคนอื่น ๆในครอบครัวและชุมชนร่วมกันสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนด้วยกันต่อไป.

Related posts