กธจ.สระบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพื้นที่อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี(มีคลิป)

กธจ.สระบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพื้นที่อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี(มีคลิป)

วันที่13 กรกฎาคม 2566 นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามสอดส่องการดำเนินงานตามโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อให้โครงการดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและไม่เกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่


หลังจากนั้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคระกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองโดน – บ้านทองย้อย ตำบลหนองโดน – ตำบลดอนทอง ตำบลไผ่หลิว อำเภอหนองโดน- อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้ให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้ดำเนินงาน เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า ต่อไป


************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts