กระบี่-อพท. ร่วมกับ ทกจ.กระบี่ ขับเคลื่อนชี้แจงภาคเอกชนจังหวัดกระบี่ในการเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษ คลองท่อมเมืองสปา

กระบี่-อพท. ร่วมกับ ทกจ.กระบี่ ขับเคลื่อนชี้แจงภาคเอกชนจังหวัดกระบี่ในการเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษ คลองท่อมเมืองสปา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแพอันดา (ศรีผ่องฟาร์ม) นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. มอบหมายให้ นายธรรมนูญ ภาคธูป อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นายชัชวาล ม่วงพรวน หัวหน้างานองค์ความรู้และพัฒนาหลักสูตร และนายนิติกร ดาราเย็น ลูกจ้างโครงการ พร้อมด้วย นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ และคณะทำงานคลังสมอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานคลังสมอง ครั้งที่ 6/2566 เพื่อพิจารณานำความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา/แก้ไขปัญหาของจังหวัดกระบี่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

เรื่อง การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คลองท่อมเมืองสปาน้ำพุร้อน ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะในการประเมินศักยภาพของพื้นที่อำเภอคลองท่อม ตามขั้นตอนการประกาศพื้นที่พิเศษฯ ร่วมกับภาคเอกชน ทั้งนี้จะเป็นกรอบและแนวทางสำหรับบูรณาการความร่วมมือ และดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์จากฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าของน้ำพุร้อนเค็มอย่างยั่งยืนต่อไป

 

Related posts