สุโขทัย-อาหารดี ดินดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข พช.สุโขทัย ปี 2566 “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” (Soils, Where food begins)

สุโขทัย-อาหารดี ดินดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข พช.สุโขทัย ปี 2566 “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” (Soils, Where food begins)

นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอาหารดี ดินดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ปี 2566 ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” (Soils, Where food begins) โดยมีนายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอเมืองสุโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น ในพื้นที่แปลงพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่โคกหนอง นา โมเดล ของนายจักรพงษ์ ธวัชพิบูล ณ แปลง HLM หมู่ 2 ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย


มีนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัยและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้


1.การแปรรูปจากกล้วย
2.การทำปุ๋ยจากมูลสัตว์
3.การเพราะพันธุ์ผัก
4.ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน
5.การวาดภาพประทับใจ


กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการของอำเภอเมืองสุโขทัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และเครือข่ายโคกหนองนา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนต่อไป

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

Related posts